PCL LinkDump: Audio / Visual findings on a more or less regular basis.
(Most Frequent) Labels:

----------------------------------------------------------------------------------------
------------------

Sunday, May 02, 2010

Henryk Debich - See you at the disco tonight
Anyone knows any Polish?

Henryk Debich urodził się 18.01.1921 r. w Pabianicach. W latach 1936–1939 uczęszczał do Szkoły Muzycznej w swoim rodzinnym mieście. Przed wojną prowadził w Pabianicach amatorskie zespoły instrumentalne i chóry. W czasie wojny był żołnierzem Armii Krajowej. W 1940 r. został aresztowany i umieszczony w obozie na Radogoszczu, a następnie w Dachau. Po wojnie był nauczycielem w pabianickiej szkole muzycznej. Jednocześnie kontynuował naukę w Konserwatorium H. Kijeńskiej–Dobkiewiczowej (PWSM), a następnie studiował teorię muzyki oraz dyrygenturę. W latach 1954–1955 był wykładowcą w macierzystej uczelni. Był II dyrygentem w Filharmonii Łódzkiej (1956–1958). Sprawował funkcję kierownika muzycznego wielu przedstawień teatralnych. Od 1949 r. związany z Łódzką Rozgłośnią Polskiego Radia. Z jego inicjatywy powstała Orkiestra Łódzkiej Rozgłośni Polskiego Radia. Od 1952 do 1991 r. był jej kierownikiem artystycznym, dyrygentem oraz kompozytorem setek wykonywanych przez nią utworów. Debich i jego orkiestra nagrali 50 płyt, muzykę do ponad 20 filmów. Występował na scenach zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Był jurorem na wielu festiwalach (w tym w Opolu i w Sopocie). W 1996 r. uhonorowany został „Diamentową batutą” za działalność dyrygencką. Zmarł 4.08.2001 r. w Pabianicach.

2 comments:

jayKayEss said...

Courtesy of Google:

Debich Henry was born on 01/18/1921 in Pabianice. Between 1936-1939 he attended the School of Music in his hometown. Before the war, led in Pabianice amateur instrumental ensembles and choirs. During the war he was a soldier in Army. In 1940 he was arrested and placed in a camp on Radogoszcz, and then in Dachau. After the war he was a teacher in music school Pabianicka. At the same time he continued his studies at the Conservatory H. Kijeńska-Dobkiewiczowa (Academy of Music), and then studied music theory and conducting. From 1954-1955 he was lecturer at his alma mater. Second was the conductor of the Philharmonic Orchestra (1956-1958). Served as music director of many theatrical performances. Since 1949, related to the Lodz Polish Radio. His initiative was the Lodz Broadcasting Orchestra of Polish Radio. From 1952 to 1991 he was its artistic director, conductor and composer of hundreds of songs performed by her. Debich and his orchestra recorded 50 albums, music for more than 20 films. He has performed on stages both in Poland and abroad. He was a juror at many festivals (including in Opole and Sopot). In 1996 was honored with the "Diamond Baton" for the conductor. He died on 04.08.2001 in Pabianice

splogman said...

Thanks!